SO MW

KOŁA TERENOWE
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

ZASADY TWORZENIA KOŁA TERENOWEGO

Dokumenty do pobrania

 1. Koło terenowe jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia. /Statut, §20.1/
 2. Koło terenowe powołuje się mocą uchwały Zarządu Głównego /ZG/ Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 5 członków założycieli, po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego i wyborze władz koła terenowego. /Statut, §20.2/
 3. Dla każdego koła terenowego określa się właściwą mu nazwę i przydziela kolejny numer./Statut,§20.5/
 4. Działalność koła terenowego opiera się na pracy społecznej jego członków /Ustawa, art. 3.3/
 5. Założycielami koła terenowego mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych. /Ustawa, art. 3.1/
  Członkowie założyciele na zebraniu założycielskim powołują spośród siebie komitet założycielski, którego zadaniem jest doprowadzenie do powstania koła terenowego. Rola komitetu założycielskiego kończy się z chwilą powołania koła terenowego przez ZG. Komitet założycielski nie ma nic wspólnego z przyszłymi władzami koła terenowego, choć skład tych dwóch ciał może być jednakowy. Zależy to od dokonanego wyboru przez członków założycieli.
 6. Członkostwo w Stowarzyszeniu reguluje rozdział III Statutu.
 7. Władzami koła terenowego są:
  - walne zebranie członków koła,
  - zarząd koła,
  - komisja rewizyjna koła, jeżeli liczy ono ponad 15 członków zwyczajnych /Statut, §35.3/
  W kole terenowym, które nie posiada komisji rewizyjnej, jej zadania realizuje Główna Komisja Rewizyjna.
 8. Zarząd koła terenowego składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika. /Statut, § 40.2/
 9. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 osób, spośród który wybiera przewodniczącego i sekretarza. /Statut § 43.2/
 10. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia. /Statut, § 21.2/
 11. Wybory władz koła terenowego dokonuje się w głosowaniu jawnym /Statut, § 21.1/
 12. Wszystkie ważne decyzje zebrania członków założycieli zapadają w formie uchwał.
 13. Przebieg zebrania założycielskiego /i wszystkich kolejnych/ należy zwięźle zaprotokołować, zwracając uwagę na precyzyjne sformułowanie tekstów podjętych uchwał oraz ich zgodność ze Statutem.
 14. Komitet założycielski przedstawia /przesyła/ do ZG na adres 81-912 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1 :
  • listę członków założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania /adres/ oraz własnoręczne podpisy członków założycieli /Ustawa, art. 12/
  • wyciąg z protokółu zebrania członków założycieli wraz z imiennymi składami:
   - komitetu założycielskiego,
   - zarządu koła terenowego,
   - komisji rewizyjnej koła,
  • wniosek zebrania założycielskiego członków założycieli o podjęcie przez ZG uchwały w sprawie powołania koła terenowego i nadania mu numeru oraz informacje o siedzibie koła/ kod pocztowy, ulica i numer lokalu gmina, powiat, województwo/ a także numer telefonu kontaktowego.
 15. ZG SOMW RP po podjęciu uchwały o powołaniu koła terenowego:
  • składa do sądu rejestrowego w Gdyni wniosek o rejestrację koła terenowego wraz z załącznikami:
   - uchwałą ZG o powołaniu koła terenowego / wyciągiem z protokołu posiedzenia ZG, na którym podjęto uchwałę, potwierdzonym przez notariusza lub kierownika sekretariatu Sądu, w którym składa się dokumenty,
   - wypełnionymi formularzami sądowymi KRS-Z20 i KRS-ZA,
   - skopiowanym dowodem sądowej opłaty ryczałtowej / aktualnie opłata wynosi 16 zł./, którą dokonuje skarbnik nowo powstałego koła terenowego na numer konta podanego przez skarbnika ZG,
  • przesyła na adres nowo powstałego koła terenowego tekst uchwały o powołaniu koła terenowego i nadaniu mu numeru.
 16. Zarząd koła terenowego jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jego powołania przez ZG, powiadomić o tym pisemnie organ nadzorujący /wydział spraw obywatelskich urzędu miasta/ właściwy ze względu na siedzibę koła, załączając do pisma:
  • wyciąg z KRS pn. Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP,
  • listę obecności członków założycieli wraz z adresami i podpisami
  • protokół zebrania członków założycieli i wyboru władz koła,
  • uchwałę ZG o powołaniu koła terenowego i nadaniu mu numeru wraz ze wskazaniem jego siedziby,
  • Statut Stowarzyszenia / Ustawa, art. 20.1, Statut, § 42/.
 17. W ciągu 14 dni od chwili dokonania zmian we władzach koła terenowego i adresie swojej siedziby, zarząd koła terenowego powiadamia pisemnie organ nadzorujący i ZG SOMW RP/ Ustawa, art.20.2 /, załączając uchwałę walnego zebranie koła terenowego o wyborze nowych władz.
 18. Koło terenowe samodzielnie decyduje o programie działania, poszukuje ciekawych i nowatorskich form pracy , odrzuca drętwe schematy w celu pokonania nudy i monotonii oraz zachęcenia do udziału w spotkaniach jak najliczniejszego grona swoich członków, członków ich rodzin i sympatyków. W swej działalności koło terenowe kieruje się zasadami zawartymi Ustawie i Statucie.
 19. Członkowie zwyczajni koła terenowego wypełniają kartę ewidencyjną oraz deklaracje, które są przechowywane w teczce dokumentów archiwalnych koła terenowego. W przypadku przejścia członka do innego koła, jego kartę należy przekazać do tego koła.
 20. Legitymacje i odznaki Stowarzyszenia pobiera się w ZG. Wręcza się je na uroczystym zebraniu członków koła.
 21. Składki członkowskie ustala Walny Zjazd Stowarzyszenia i aktualnie wynoszą one :
  • składka wpisowa – 10 zł.
  • składka miesięczna - 5 zł.
  1/3 składek miesięcznych koło terenowe odprowadza do ZG na cele ogólnostowarzyszeniowe.
  Wysokość składek ustalona została na III Walnym Zjeździe SOMW RP w dniu 07 czerwca 1997r.
Uwaga:
Skróty w nawiasach oznaczają :
 1. Ustawa – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami/.
 2. Statut - Statut SOMW RP uchwalony przez XII Walny Zjazd w 2015 roku.
 3. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek./ Ustawa, art. 10 pkt.2/. Struktura organizacyjna koła terenowego została określona w rozdziale VI Statutu. Powyższe Zasady stanowią uzupełnienie rozdziału VI Statutu.


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.