SO MW

PROGRAM DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
NA LATA 2015-2019

przyjęty na XII Walnym Zjeździe w dniu 18 kwietnia 2015 r w Gdyni


XII Walny Zjazd Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w oparciu o Statut Stowarzyszenia, kierując się wieloletnim doświadczeniem organizacji, potrzebami środowiska oficerów Marynarki Wojennej będących zarówno w służbie czynnej, w rezerwie i w stanie spoczynku, a także bieżącej działalności i wniosków członków Kół terenowych zgłaszanych w dyskusjach przedzjazdowych postanawia w nadchodzącej kadencji skoncentrować się na następujących problemach:

 1. Integracji środowiska oficerów MW różnych pokoleń oraz rozwijania współpracy z bratnimi organizacjami (stowarzyszeniami).
 2. Doskonaleniu działalności organizacyjnej w strukturach Stowarzyszenia.
 3. Popularyzowaniu dorobku MW służącemu umacnianiu morskiego potencjału obronnego RP.

1 Problemy integracyjne

 • Pogłębiać integrację różnych pokoleń środowiska oficerów Marynarki Wojennej zarówno będących w stanie spoczynku jak i w służbie czynnej.
 • Kontynuować ścisłą współpracę Stowarzyszenia z organami dowodzenia i kierowania MW RP w oparciu o Porozumienie z 6 lipca 2004 roku podpisane pomiędzy SOMW i DMW oraz Decyzję nr 187 MON z 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
 • Uczestniczyć w życiu publicznym miast – siedzib Kół terenowych Stowarzyszenia poprzez udział przedstawicieli Zarządu Głównego jak i tychże Kół w uroczystościach państwowych, wojskowych (w tym morskich) a także w świętach regionalnych organizowanych przez instytucje lokalne i środowiskowe Gdyni, Warszawy, Świnoujścia i Ustki.
 • Organizować, patronować i wspierać spotkania towarzyskie, zjazdy rocznicowe, uroczystości jubileuszowe i posiedzenia popularno – naukowe w środowisku członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
 • Popierać przynależność członków Stowarzyszenia do innych organizacji i stowarzyszeń o charakterze morskim i społecznym takich jak: Związek Żołnierzy WP, Polski Związek Żeglarski, Bractwo Okrętów Podwodnych itp.
 • Kontynuować formę patronatu nad absolwentami AMW poprzez coroczne fundowanie symbolicznej nagrody dla wyróżnionego absolwenta tzw. „Lidera Integracji Rocznika”.
 • Organizować wyjazdy integracyjne do garnizonów Marynarki Wojennej, miejsc walki wyzwoleńczej i atrakcyjnych miejsc turystycznych przez zainteresowane Koła terenowe.

2. Problemy organizacyjne

 • Na podstawie wniosków z obrad i Uchwał XII Zjazdu SOMW RP oraz przyjętego Programu działania, opracować szczegółowy Plan działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia na lata 2015 – 2019 i przekazać do wiadomości i realizacji w Kołach terenowych.
 • Kontynuować starania o pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia, szczególnie oficerów służby czynnej i odchodzących do rezerwy.
 • Kontynuować zwyczaj zapraszania prezesów Kół terenowych na posiedzenia Zarządu Głównego.
 • Podjąć starania o rozszerzenie udziału kobiet oficerów w pracach Stowarzyszenia.
 • Zarządy Kół terenowych mogą w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zmniejszać wysokość składek członkowskich do symbolicznej wielkości.
 • Kontynuować starania o przywrócenie wpisu stopnia oficerskiego w legitymacjach emerytów – rencistów wojskowych.
 • Kontynuować starania o zachowanie emerytom – rencistom wojskowym i ich rodzinom prawa do korzystania z wojskowych obiektów sportowych i kulturalnych w garnizonie.
 • Nawiązać ściślejszą współpracę z bratnimi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi poprzez podpisanie formalnych porozumień o współpracy i podejmowanie wspólnych działań w ramach statutowych i organizacyjnych.
 • Kontynuować i doskonalić formy wyróżnień członków Stowarzyszenia za aktywność organizacyjną.

3. Problemy popularyzacji dorobku Marynarki Wojennej

 • Kontynuować wydawanie biuletynu SOMW RP „Komodor” i zachęcać członków Stowarzyszenia do pisania artykułów zarówno o charakterze pamiętnikarskim ze służby w MW, o problemach społecznych nurtujących środowisko jak i dotyczących działań wojennych na morzu. Biuletyn powinien zachować charakter kwartalnika.
 • Popularyzować w środowisku MW i Stowarzyszenia a także w środowisku cywilnym dorobek zawodowy, naukowy i artystyczny członków Stowarzyszenia. Sprzyjać zainteresowaniom osobistym członków Stowarzyszenia i wspierać przy ich eksponowaniu.
 • Aktywnie uczestniczyć w obchodach 100-lecia utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej w 2018 r.
 • W porozumieniu z organami dowodzenia i kierowania MW, czynnie uczestniczyć w organizacji uroczystości, sympozjów, kursów, konferencji, spotkań z weteranami wojskowymi, autorami ciekawych książek itp.
 • Kontynuować w kołach terenowych opracowywanie przez członków Stowarzyszenia własnych wspomnień ze służby wojskowej, wzbogacając tym dorobek pokolenia marynarskiego.
 • Zorganizować uroczyste obchody 25-lecia Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w 2017 r.

Komisja Uchwał i Wniosków
XII Walnego Zjazdu

Gdynia 18 kwietnia 2015 r.

PLAN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SOMW RP w 2019 roku.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.