SO MW


Sygn. akt Ins Rej. St - 325/92

POSTANOWIENIE
(odpis)

Dnia 25 lutego 1993 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział I Cywilny
w składzie następującym:

 • Przewodniczący SSW - E. Rischka

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 1993 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej"
o rejestrację Stowarzyszenia

p o s t a n a w i a:
 • Zarejestrować Stowarzyszenie pn. "Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej";
 • Wpisać do rejestru stowarzyszeń, (pod numerem 894) w dziale A:
  • w rubryce 3 - nazwę Stowarzyszenia jak w pkt I, siedzibę Stowarzyszenia: 81-912 Gdynia ul. Zawiszy Czarnego 1;
  • w rubryce 4 - teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe;
  • w rubryce 5 - cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji określone
   w par. 7 i 8 Statutu;
  • w rubryce 6 - imiona i nazwiska członków Komitetu Założycielskiego, zgodnie z protokołem wyboru z dnia 6 maja 1992 r.;
  • w rubryce 8 - sposób reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, określone w par. 32 pkt 11 i par. 47 Statutu.

U Z A S A D N I E N I E

Komitet Założycielski wniósł o zarejestrowanie ww. Stowarzyszenia, załączając Statut w 3-ch egzemplarzach oraz dane wymienione w art. 12 Prawa o stowarzyszeniach.

Organ nadzorujący po doręczeniu mu odpisu wniosku, jednego egzemplarza Statutu i odpisów pozostałych załączników, w piśmie z dnia 17 czerwca 1992r. sprecyzował swoje uwagi do projektu Statutu.

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, Komitet Założycielski złożył do akt sprawy poprawiony Statut oraz pismo ministra obrony narodowej z dnia 23 lutego 1993r.

Sąd stwierdzając, że Statut Stowarzyszenia po uwzględnieniu uwag organu nadzorującego zgodny jest z przepisami prawa i że założyciele spełniają wymagania określone ustawą, na zasadzie art. 16 i 18 Prawa
o stowarzyszeniach, postanowił dokonać rejestracji Stowarzyszenia.

(Wpisano pod numerem KRS 0000055959 - postanowienie sądu
z dnia 13. 11. 2001 r.)


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.