SO MW

PODSTAWOWE CELE STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

(Poniższy zapis jest archiwalny i zaktualizowany przez Statut z 2016 r.)


Podstawowymi celami Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • Integracja oficerów marynarki wojennej różnych pokoleń, mieszkających w kraju i za granicą
 • Wspieranie rozwoju Marynarki Wojennej RP
 • Popularyzowanie jej roli w systemie obronnym państwa.


Cele te są realizowane poprzez:


 1. Podejmowanie różnorakich inicjatyw zmierzających do środowiskowej integracji oficerów marynarki wojennej służby czynnej i rezerwy
  (w stanie spoczynku), mieszkających w kraju i poza jego granicami.
 2. Udział w organizacji światowych zjazdów marynarzy. Zjazdy te organizowane są przez Marynarkę Wojenną RP co 5 lat. Na przełomie czerwca i lipca 2003 r. odbył się kolejny trzeci już zjazd.
 3. Organizację rocznicowych zjazdów absolwentów poszczególnych roczników Akademii Marynarki Wojennej i jej poprzedniczek.
 4. Kameralne spotkania koleżeńskie.
 5. Krzewienie oraz systematyczne wzbogacanie historii i tradycji Marynarki Wojennej RP jako spoiwa łączącego wszystkie pokolenia oficerów marynarki wojennej.
 6. Inicjowanie pisania monografii jednostek wojskowych i notek biograficznych oficerów Marynarki Wojennej RP.
 7. Pozyskiwanie z różnych źródeł pamiątek, dokumentów i eksponatów związanych z historią marynarki wojennej oraz przekazywanie ich do Muzeum Marynarki Wojennej i sal tradycji jednostek (instytucji). Szczególną troskę nakierować na okręt muzeum "Błyskawica".
 8. Wspieranie budowy Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni.
 9. Aktywizowanie środowiska oficerskiego w zakresie wymiany oraz pogłębiania wiedzy, doświadczeń i praktyki morskiej sprzyjających rozwojowi Marynarki Wojennej RP.
 10. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, organami administracji państwowej i samorządowej w kształtowaniu obronno-morskiej świadomości Polaków, jako jednego z istotnych czynników patriotycznego wychowania społeczeństwa i ugruntowania roli Polski
  w gronie krajów morskich.
 11. Popularyzowanie w prasie wojskowej i cywilnej oraz w radiu, telewizji i Internecie zagadnień wojennomorskich i utrwalanie pozytywnego wizerunku Marynarki Wojennej RP.
 12. Angażowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP do uczestnictwa w uroczystościach patriotyczno-wojskowych i okolicznościowych organizowanych przez resort obrony narodowej.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.