SO MW
2023-04-27 00:30
XVI ZEBRANIE DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zgodnie ze statutem zarząd główny zwołał na 22 kwietnia 2019 roku XVI Sprawozdawczo -Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Zebranie otworzył, o godz.10.00 (w Sali Konferencyjnej Klubu 3. Flotylii Okrętów w Gdyni – Oksywiu), prezes ustępującego ZG wiceadmirał Maciej Węglewski, który zarządził wprowadzenie przez poczet sztandarowy na salę obrad sztandaru naszej organizacji.

Następnie powitał przybyłych na naszą uroczystość gości panów: wiceadm. Krzysztofa Jaworskiego –dowódcę COM-DKM, kadm. Mirosława Jurkowlańca – zastępcę Inspektora MW, byłego dowódcę MW adm. floty Romana Krzyżelewskiego, kmdr. Andrzeja Ogrodnika – dowódcę 3. FO, kmdr. Wojciecha Sowę – zastępcę d-cy COM-DKM, kmdr. pil. Andrzeja Szczotkę-dowódcę BLMW, kmdr. Bogdana Tomaszyckiego- dowódcę MJR, ks. kmdr. Zbigniewa Rećko – dziekana MW, kmdr. Marka Drygasa – kanclerza AMW, Tomasza Miegonia - dyr. MMW, kmdr. por. Macieja Budzińskiego – kierownika Klubu MW Riwiera, panią Joannę Janicką-Drzeżdżon – kierownika Klubu 3. FO, kadm. Mirosława Mordela – prezesa Bractwa OP, kmdr. ppor. Marka Jagusia – prezesa Bractwa ORP „Warszawa”, panią red. Katarzynę Kamińską – redaktora „Bandery”, członków wspierających: panią Magdalenę Trębińską, min. Macieja Leśnego, Edwarda Gawendę, a także członków honorowych: Stefana Czarneckiego, Zbigniewa Jabłońskiego, Włodzimierza Mielocha, Waleriana T. Rogalskiego, Gabriela Samsona i Waldemara Wierzykowskiego. Otwierający Zebranie zaproponował uczczenie chwilą ciszy członków, którzy od XV Zebrania Delegatów odeszli na wieczna wachtę. Wszystkich przypomniano imiennie pokazując na ekranie fotografie.
Wybrano prezydium Zebrania Delegatów w składzie: Maciej Węglewski, Jan Dzieciuch, Wojciech Klein, Stanisław Teichert, Bogdan Gierszewski Stanisław Kania i Witold Ściana a funkcję przewodniczącego powierzono kol. kmdr. Janowi Dzieciuchowi. Powołano komisje: Skrutacyjną, Statutową Uchwał i Wniosków oraz Mandatową, której przewodniczący w oparciu o obecność delegatów stwierdził prawomocność obrad.
Referat sprawozdawczy wraz ze sprawozdaniem finansowym wygłosił prezes ZG kol. Maciej Węglewski. Działalność zarządu i całej naszej organizacji posumował przewodniczący głównej komisji rewizyjnej kol. kmdr por. Witold Ściana stwierdzając zgodne ze Statutem działanie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP i prawidłową gospodarkę finansową wnioskując aby Zebranie Delegatów udzieliło Zarządowi Głównemu absolutorium.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie sprawozdania Zebranie podjęło uchwałę udzielającą absolutorium ustępującemu zarządowi głównemu.
W celu usprawnienia przebiegu obrad Przewodniczący Zebrania zaproponował aby w chwili obecnej podać kandydatury do nowych władz, co pozwoli Komisji Skrutacyjnej przygotować w przerwie karty do głosowania. Delegaci podali 9 kandydatur do Zarządu Głównego i 5. kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej, po czym zarządzono przerwę na kawę.
Po przerwie głos w dyskusji zabrali: były dowódca MW adm. floty Roman Krzyżelewski oraz d-ca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.
Następnie Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do zarządy głównego i głównej komisji rewizyjnej, po czym Komisja Skrutacyjna udała się celem policzenia głosów.
Nowością w zebraniach Stowarzyszenia było wyświetlenie filmu pokazującego działalność naszej organizacji w ostatnich 4 latach. Przedsięwzięcie to było bardzo ciekawie wykonane w realizacji i reżyserii kol. kmdr. Tadeusza Listkowskiego.
Na wniosek ustępującego ZG Zebranie Delegatów podjęło Uchwałę uhonorowania kol. wiceadm. Macieja Węglewskiego tytułem członka honorowego Stowarzyszenia Oficerów MW RP. Dyplom oraz legitymację wręczyli kol. kmdr Stanisław Teichert i kol. kmdr Bogdan Gierszewski.
Kol. kmdr Mirosław Oniszczuk, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił kierunki działania dla ZG w nowym składzie na lata 2023-2027.
Komisja wyborcza ogłosiła wyniki wyborów nowo wybranych władz Stowarzyszenia, które po krótkim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Główny

1. Maciej Węglewski – prezes,
2. Stanisław Teichert – wiceprezes,
3. Robert Kościelniak – sekretarz,
4. Wojciech Klein – skarbnik,
5. Bogdan Gierszewski – członek,
6. Stanisław Kwiatkowski – członek,
7. Marek Marciniec – członek,
8. Krzysztof Teryfter – członek,
9. Tomasz Witkiewicz – członek.

Główna Komisja Rewizyjna

1. Witold Ściana – przewodniczący,
2. Małgorzata Woźniak – sekretarz,
3. Zenon Juchniewicz – członek,
4. Wojciech Krysiak – członek.

Prezes nowo wybranego Zarządu Głównego kol. Maciej Węglewski podziękował za zaufanie jakim obdarzono wybranych i obiecał kontynuować dzieło poprzednich zarządów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Zebrania kol. Jan Dzieciuch zamknął XVI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, po czym nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Tekst Gabriel Samson, zdjęcia Bronisław Trzpis.

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.