SO MW
2023-01-30 12:10
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z 24 STYCZNIA 2023 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2023
ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
z 24 stycznia 2023 roku

w sprawie: zwołania Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

Na podstawie § 25 ust 1 i 2 pkt.3 oraz § 29, w związku z § 32 pkt. 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP z 2015 roku,
uchwala się co następuje:
1. Zwołuje się XVI zwyczajne, sprawozdawczo - wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.
2. Zarząd Główny SOMW RP na podstawie informacji z kół terenowych stanu liczebnego, przyjmuje na dzień 31.12.2022 r. - 486 członków.
3. Na tej podstawie ZG zatwierdza poniżej przedstawiony wykaz ilościowy delegatów z poszczególnych kół terenowych, przyjmując 1 delegat na 10 członków:
Koło 1, ilość czł. 66, ilość delegatów 7;
K.2, czł. 8, del. 2; K.3, czł. 23, del. 3; K.4, czł. 40, del. 4; K.5, czł. 26, del. 3; K.6, czł. 77, del. 8; K.7, czł. 28, del. 3; K.8, czł. 19, del.2; K.9, czł. 60, del.6; K.10, czł. 27, del. 3; K.11, czł. 16, del. 2; K. 12, czł. 24, del. 3; K. 13, czł. 42, del. 5; K.14, czł. 21, del. 3; K.15, czł. 9, del.2.
4. Wyboru delegatów należy dokonać w poszczególnych Kołach terenowych do 28.02.2023 r. i przekazać do ZG protokoły wyboru delegatów.
5. Określa się termin XVI zwyczajnego, sprawozdawczo - wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP na dzień 22 kwietnia 2023 roku. Czas: pierwszego terminu rozpoczęcia obrad Zebrania Delegatów ustala się na godzinę 10:00 a drugiego terminu rozpoczęcia obrad na godzinę 10:30.
6. Określa się miejsce zwołania XVI zwyczajnego, sprawozdawczo - wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej - Klub 3 Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą Gdynia Oksywie.
7. Szczegółowy porządek obrad XVI zwyczajnego, sprawozdawczo - wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP - zostanie przesłany właściwym podmiotom i osobom do 15 marca 2023 r.
8. Zobowiązuje się sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia do przesłania treści zawartych
w niniejszej Uchwale do wszystkich podmiotów i osób ujętych w § 29 Statutu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
10. Uchwała została zatwierdzona jednogłośnie przez wszystkich członków ZG.


Sekretarz ZG SOMW RP

Prezes ZG SOMW RP

Stanisław Teichert

Maciej Węglewskigs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.