SO MW
2022-08-17 22:30
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ
KMDR PROF. DR KPT. Ż. W. ALEKSANDER H. WALCZAK

15 sierpnia 2022 roku w wieku 92 lat na wieczną wachtę odszedł nauczyciel
i wychowawca wielu pokoleń oficerów marynarki wojennej, marynarki handlowej oraz rybołówstwa kmdr por. prof. dr kpt. ż. w. Aleksander H. Walczak, doktor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie.
Pogrzeb odbył się 19 sierpnia 2022 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Aleksander Walczak urodził się 8 stycznia 1930 roku w Grajewie. W 1951 roku ukończył Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. W 1955 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Transportu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1966 roku uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej, a w 1971 roku - tytuł naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Szczecińskiej. Od 1978 roku profesor nadzwyczajny, w 1991 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1951 – 1953 służył na ORP "Błyskawica" jako nawigator, a później jako zastępca dowódcy okrętu. W latach od 1954 do 1957 roku był wykładowcą - kierownikiem katedry i komendantem Wydziału Nawigacji i Łączności Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.

Po przejściu do rezerwy rozpoczął pracę w resorcie gospodarki morskiej jako kierownik, a później dziekan Wydziału Nawigacji, prorektor oraz przez kilka kadencji rektor Wyższej Szkoły Morskiej
w Szczecinie.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowo - badawczych, książek, monografii, studiów, rozpraw
i artykułów.

Interesował się głównie bezpieczeństwem żeglugi jako podstawowym problemem badawczym nawigacji morskiej w aspekcie oddziaływania czynnika ludzkiego i technicznego oraz oceną dokładności metod nawigacyjnych. Jest członkiem wielu instytutów i komitetów naukowych oraz stowarzyszeń. Wychował setki oficerów floty wojennej, handlowej i rybołówstwa.

Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP nadał mu III Walny Zjazd
7 czerwca 1997 roku.

Cześć Jego Pamięci!


gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.