SO MW

Komandor porucznik prof. dr kpt. żeglugi wielkiej Aleksander WALCZAK urodził się 8 stycznia 1930 roku w Grajewie. W 1951 roku ukończył Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. W 1955 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Transportu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1966 roku uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej, a w 1971 roku - tytuł naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Szczecińskiej. Od 1978 roku profesor nadzwyczajny, w 1991 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1951 – 1953 służył na ORP "BŁYSKAWICA" jako nawigator, a później jako zastępca dowódcy okrętu. W latach od 1954 do 1957 roku był wykładowcą - kierownikiem katedry i komendantem Wydziału Nawigacji i Łączności Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.

Po przejściu do rezerwy rozpoczął pracę w resorcie gospodarki morskiej jako kierownik, a później dziekan Wydziału Nawigacji, prorektor oraz przez kilka kadencji rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowo - badawczych, książek, monografii, studiów, rozpraw i artykułów.

Interesuje się głównie bezpieczeństwem żeglugi jako podstawowym problemem badawczym nawigacji morskiej w aspekcie oddziaływania czynnika ludzkiego i technicznego oraz oceną dokładności metod nawigacyjnych. Jest członkiem wielu instytutów i komitetów naukowych oraz stowarzyszeń. Wychował setki oficerów floty wojennej, handlowej i rybołówstwa.

Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP nadał mu III Walny Zjazd w dniu 7 czerwca 1997 roku.

Na wieczną wachtę odszedł 15 sierpnia 2022 roku.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.