SO MW
Komandor rezerwy Waldemar Wierzykowski

Waldemar Wierzykowski urodził się 20 lipca 1950 roku w Łosicach. Dzieciństwo spędził w garnizonie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Szkołę średnią – Liceum Ogólnokształcące ukończył w Lęborku w 1968 r. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Dowódczym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po ich ukończeniu i promocji na stopień podporucznika marynarki w 1972 roku rozpoczął służbę w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych w Świnoujściu. Z jednostką tą związany był przez 20 lat aż do momentu kiedy w 1992 roku jako dowódcy przypadło mu w udziale jej rozwiązanie. Służąc w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych, a w końcowym okresie jej istnienia 2. Brygadzie Okrętów Transportowo-Minowych przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia. W latach 1976-1980 dowodził okrętem dowodzenia ORP ,,Grunwald”. W 1980 roku skierowany został na studia w Akademii Wojskowej w Dreźnie na kierunek morski, po ukończeniu których w 1983 r. awansował na stopień komandora podporucznika i wyznaczony został na dowódcę 2. Dywizjonu Okrętów Desantowych 2.BOD. Po sześciu latach dowodzenia dywizjonem objął obowiązki szefa sztabu Brygady. Jako szef sztabu w 1990 r. awansował na stopień komandora. W latach 1990-1992 dowodził brygadą do momentu jej rozwiązania i przemianowania w 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych. W 1991 r. odbył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie po czym w 1993 r. wyznaczony został na zastępcę dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – Szefa Szkolenia. Na stanowisku tym pozostał do 1998 roku, kiedy to na własną prośbę odszedł do rezerwy.

Kmdr Waldemar Wierzykowski od 1990 roku kierował ,,Bractwem Okrętów Desantowych”. W 2006 roku powstało w Świnoujściu Koło nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, którego był założycielem i prezesem zarządu do marca 2015 roku integrując głównie oficerów wywodzących się z okrętów desantowych.

Jest autorem szeregu publikacji albumowych poświęconych historii Marynarki Wojennej (,,Dowódcy w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża”, „ Od Kanonierki do Fregaty, okręty spod biało-czerwonej i ich dowódcy 1920-2012”, ,,Historia jednego rocznika WSMW 1968-1972”, ,,Wyższa Kadra Dowódcza MW 1918-2012”, „2. Brygada Okrętów Desantowych i jej kadra.”). Interesuje się historią wojskowości, szczególnie Polskiej Marynarki Wojennej. Dużo czasu zajmuje mu przydomowy ogród oraz działalność artystyczna, której jak sam twierdzi poświęca coraz mniej czasu.
W 2013 roku otrzymał odznakę i tytuł ,,Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”. XII Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego 18 kwietnia 2015 roku nadał komandorowi Waldemarowi Wierzykowskiemu godność honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.